CPL(A)

Програма за обучение на професионален пилот.

cpl-1Теоретично обучение

След като е получил сертификат PPL(A) кандидатът може да започне теоретично обучение за CPL(A). Курсът е модулен, 260 часа, присъствена форма на обучение и консултации с преподаватели на АТО „Ратан“. На кандидата се предоставят учебници на електронен носител.

 

Учебната програма е разделена на периоди като след всеки от тях с кандидата се провежда консултация за разясняване на неясни части от учебния материал и за повишаване на подготовката и се изпълнява тест за напредъка, който следва да бъде покрит над 75% . След завършване на теоретичното обучение кандидатът получава Сертификат за завършено теоретично обучение за CPL (A).

За да се лицензира кандидатът следва да положи изпити пред ГД „ГВА“ на английски език. Сесиите с изпити се публикуват на сайта на ГД „ГВА“.        

На кандидата се предоставят учебници на хартиен и електронен носител за самоподготовка.

Учебниците са JEPPESEN EASA ATPL Training. Учебната програма е разделена на седмични периоди като след всеки от тях с кандидата се изпълнява тест за напредъка, който следва да бъде покрит над 75% и се провежда консултация за разясняване на неясни части от учебния материал и за повишаване на подготовката.

След завършване на теоретичното обучение кандидатът полага вътрешен изпит в АТО „Ратан“ и при успех над 75% получава Сертификат за завършено теоретично обучение за CPL (A).

За да се лицензира кандидатът следва да положи изпити пред ГД „ГВА“ на английски език. Сесиите с изпити се публикуват на сайта на ГД „ГВА“ www.caa.bg .

На теоретичния изпит кандидатите демонстрират ниво на теоретични познания, съответстващо на даваните права.

Лeтателно обучение

Изисквания към кандидатите за започване на летателно обучение:cpl-02

За притежатели на PPL(A) без квалификационна отметка IR(A) програмата включва 26:40 часа летателна подготовка. Летателното обучение се изпълнява на самолети P92JS, P2002JR, P2008JC.

Ако кандидатът е с валиден IR(A) или притежава сертификат за завършен курс за Basic Instrument Flight Module, на същия може да му бъде признато времето за летателно обучение по прибори с инструктор. В този случай кандидатът следва да изпълни само 16:20 часа визуално летателно обучение с инструктор.

Летателното обучение се изпълнява на самолет P2002JF/P92JS.

На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение. По време на обучението си кандидатът придобива компетентност да експлоатира самолета в рамките на неговите характеристики, да изпълнява всички маневри гладко и точно, както се изисква от EASA , да е в състояние да взима решения и проявява съобразителност по време на полетите в съответствие с авиационните си познания и да контролира самолета през цялото време.След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“.