IR(A)

Програма за изпълнение на полети по правилата за инструментални полети IFR на еднодвигателен самолет.

ir-1Тази програма за обучение е задължителна за кандидатите за професионални пилоти и препоръчителна за всички любители пилоти, които възнамеряват да изпълняват полети на далечни разстояния с частен самолет.

Теоретично обучение
irtheory small

След като е получил сертификат PPL(A) кандидатът може да започне теоретично обучение за IR(A). Курсът е модулен, 150часа, дистанционна форма на обучение и ежеседмични консултации с преподаватели на АТО „Ратан“.

На кандидата се предоставят учебници на хартиен и електронен носител за самоподготовка. Учебниците са JEPPESEN EASA ATPL Training. Учебната програма е разделена на седмични периоди като след всеки от тях с кандидата се изпълнява тест за напредъка, който следва да бъде покрит над 75% и се провежда консултация за разясняване на неясни части от учебния материал и за повишаване на подготовката.

След завършване на теоретичното обучение кандидатът полага вътрешен изпит в АТО „Ратан“ и при успех над 75% получава Сертификат за завършено теоретично обучение за IR(A).

За да се лицензира кандидатът следва да положи изпити пред ГД „ГВА“ на английски език. Сесиите с изпити се публикуват на сайта на ГД „ГВА“ www.caa.bg . На теоретичния изпит кандидатите демонстрират ниво на теоретични познания (FCL.615 IR), съответстващо на даваните права, по следните дисциплини: въздушно право, общи познания за ВС - прибори, планиране на полета и контрол, човешки възможности, метеорология, радионавигация, комуникации по правилата за полети по прибори (IFR).

Летателно обучение

Изисквания към кандидатите за започване на летателно обучение:

Програмата включва 50:20 часа летателна подготовка с инструктор. Изпълнява се на самолет P2002JR / P2008JC, оборудвани за полети по IFR.

На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение. Преди да се пристъпи към изпълнение на упражненията по програмата, обучаващият инструктор провежда лекции за запознаване на обучаемия с правилата на полетите по IFR.

Ако кандидатът притежава CPL(A), общото количество летателно обучение може да бъде намалено с не повече от 10 часа или ако кандидатът притежава сертификат за завършен курс по основния инструментален полетен модул, общото количество летателно обучение може да бъде намалено с не повече от 10 часа.

Курсът се състои от два подмодула:

Базов модул за полети по прибори, който включва:

  • Полети в зона за запознаване с основите на пилотиране по прибори без външни визуални ориентири и използване на радиотехнически средства NDB, VOR/DME, ILS.
  • Полети по прибори по схеми на летището.
  • Навигация по радионавигационни средства и FMS.

Процедурен модул за полети по прибори, който включва:

Стандартни процедури за отлитане, полет по маршрут, долитане и кацане по IFR с използване на NDB, VOR/DME, ILS и FMS.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на проверката обучаемият следва да демонстрира уверено изпълнение на полет по IFR до международно летище и правилно водене на радиоразговори на английски език.

По време на летателната програма кандидатът трябва да се яви на изпит за получаване на сертификат за степен на владеене на английски език /минимум Level 4/, издаден от одобрена организация.

Квалификационната отметка IR(A) трябва да бъде подновявана с летателна проверка от 02:00 часа всяка година от проверяващ инструктор. В случай, че не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване от 03:30 часа и летателна проверка от 02:00 часа.