Свържете се с нас: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Курс за професионален пилот

Тази програма за обучение на АТО Ратан е насочена към курсисти, които започват обучение от самото начало до получаване на лиценз CPL(A) с квалификационни отметки IR, MEP-L, MEP-L/IR или т.нар. ATPL (Frozen).

Обучението протича на модули и включва наземни подготовки, теоретични и летателни програми.

Всички програми са разработени съгласно изискванията на ЕАSА и PART-FCL.

Схематично обучението може да се представи със следната графика:

 schema

Изисквания към кандидатите за започване на обучение за професионален пилот:

 1. Минимална възраст – 18г.
 2. Документи, които следва да представи кандидата: копия на диплом за образование /средно или висше/, лична карта, сертификат за медицинска годност Клас 1 /сертификатът трябва да е издаден от КАМО или друг европейски специализиран медицински център/.
 3. Задоволително владеене на английски език

Модул 1

PPL(A) – Програма за обучение на любители пилоти.

Програмата включва:

 • инструктаж на кандидата за мерки за безопасност, вътрешни правила и структура на организацията, район на летището, зони с ограничен достъп.
 • теоретично обучение – 132часа, дистанционна форма на обучение и ежеседмични консултации с преподаватели, 9 дисциплини.

На кандидата се предоставят програмата за теоретична подготовка и учебници на електронен носител за самоподготовка на английски език с 9-те дисциплини, които се изучават. Кандидатът се запознава с материала самостоятелно като отбелязва всички трудни за усвояване или неясни части от учебните дисциплини. Същите биват разяснени по време на консултациите с преподаватели в АТО. Учебната програма е разделена на седмични периоди като след всеки от тях с кандидата се изпълнява тест за напредъка. След завършване на теоретичното обучение кандидатът сдава вътрешен изпит в АТО „Ратан“ и при успех над 75% получава Сертификат за завършено теоретично обучение за PPL (A).

За да се лицензира кандидатът трябва да положи 9 изпита пред ГД „ГВА“ на български или английски език. Сесиите с изпити са ежемесечни. Изпитите трябва да бъдат взети до приключване на летателната подготовка.

 • Летателно обучение – 45:15 летателни часа на самолети P92JS / P2002JF.

На кандидата се предоставят програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение, карти, AFM на самолетите и други материали на електронен носител.

Летателната програма включва най-общо:

 • Запознаване с типа самолет, на който ще се провежда обучението – планер, двигател, оборудване в кабината, AFM на самолета.
 • Запознаване с програмата на обучение, водене на летателна документация.
 • Запознаване с района на полети на Летище Долна баня.
 • Подготовка за полет и предполетни операции.
 • Превозни полети с инструктор.
 • Самостоятелни полети.
 • Подготовка и изпълнение на полети по маршрут VFR.
 • Радионавигационно обучение.

Методиката на преподаване в АТО Ратан изисква преди всеки полет инструкторът да провежда предполетен брифинг с кандидата, който следва да се е запознал с упражнението, което ще изпълнява. Пристъпва се към изпълнение на упражнението. След всеки полет инструкторът провежда следполетен брифинг за анализ на изпълненото упражнение, степента на успеваемост на обучаемия, установяване на грешки и начини за предотвратяването им. Поставят се задачите за следващия полет.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на летателната проверка с продължителност 01:30 часа, кандидатът трябва да демонстрира уверено излитане, кацане, полет в района на летището и изпълнение на кратък маршрут по VFR, както и правилно водене на радиоразговори.

Лицензът PPL(A) с квалификационна отметка SEP-L дава право на притежателя си да изпълнява без възнаграждение полети като командир или втори пилот на всеки самолет, използван за нетърговски полети, ако притежава необходимата квалификация за този самолет.

Лицензът PPL(A) има дата на валидност, след която притежателят му трябва да подаде заявление до ГД „ГВА“, за да бъде преиздаден, а квалификационната отметка SEP-L трябва да бъде подновявана с летателна проверка 01:30 часа на всеки две години от проверяващ инструктор. В случай, че отметката SEP-L не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване на квалификационен клас 03:30 часа и летателна проверка 01:30часа.

Теоретично обучение ATPL

След като е получил сертификат PPL(A) кандидатът следва да започне теоретично обучение за ATPL. Курсът е модулен, 650часа, дистанционна форма на обучение и ежеседмични консултации с преподаватели на АТО „Ратан“, изучават се 9 дисциплини.

На кандидата се предоставят учебници на хартиен и електронен носител за самоподготовка. Учебната програма е разделена на седмични периоди като след всеки от тях с кандидата се изпълнява тест за напредъка, който следва да бъде покрит над 75% и се провежда консултация за разясняване на неясни части от учебния материал и за повишаване на подготовката.

Обучението изисква време от 7 до 9месеца.

След завършване на теоретичното обучение кандидатът полага вътрешен изпит в АТО „Ратан“ и при успех над 75% получава Сертификат за завършено теоретично обучение за ATPL (A).

За да се лицензира кандидатът следва да положи 14 изпита пред ГД „ГВА“ на английски език. Сесиите с изпити се публикуват на сайта на ГД „ГВА“. Изпитите трябва да бъдат взети до приключване на летателната подготовка и да предхождат датата на летателните проверки за CPL/IR.

Допълнителен нальот

След получаването на лиценз за PPL(A) и паралелно с провеждането на теоретичното обучение за ATPL кандидатът може да започне трупането на т.нар. необходим нальот за влизане в програмите за професионален пилот.

Изискуемия нальот за:

 • влизане в модул CPL(A) е 150 часа полетно време като пилот;
 • влизане в модул IR(A) е 50 часа полетно време по маршрут като PIC.

За да бъдат спазени горепосочените изисквания кандидатът за CPL(A) в АТО „Ратан“ трябва да изпълни 80:00 часа нальот като PIC, след което има право да започне обучение по следващите модули.

АТО „Ратан“ предоставя на кандидата възможност да наема самолет за изпълнение на полети като PIC при спазване на всички изисквания за безопасност. Кандидатът записва полетите в летателната си книжка и я предоставя на Ръководител обучение за заверяване.

Преди да започне обучението по Модул 2 кандидатът преминава теоретично обучение за запознаване с типа самолет P2002JR, с който ще се провеждат нощните полети и в последствие инструменталните полети. Летателно обучение за приучване към типа самолет е в рамките на 03:00 летателни часа.


Модул 2

VFR Night - Програма за изпълнение на полети нощем по VFR

Програмата включва:

 • теоретично обучение – 08:00часа за запознаване с характерните особености при провеждане на полети нощем;
 • летателно обучение – 05:50часа. Програмата се изпълнява на летище, оборудвано за изпълнение на полети нощем.

Модул 3

IR(A) – Програма за изпълнение на полети по правилата за инструментални полети IFR на еднодвигателен самолет.

За да може да започне обучението си по Модул 3 кандидатът следва да е завършил теоретичното си обучение ATPL.

Програмата включва 50:20 часа летателна подготовка с инструктор. Изпълнява се на самолети P2002JR / P92JS, оборудвани за полети по IFR.

На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение. Преди да се пристъпи към изпълнение на упражненията по програмата, обучаващият инструктор провежда лекции за запознаване на обучаемия с правилата на полетите по IFR.

Курсът се състои от два подмодула:

Базов модул за полети по прибори, който включва:
 • Полети в зона за запознаване с основите на пилотиране по прибори без външни визуални ориентири и използване на радиотехнически средства NDB, VOR/DME, ILS
 • Полети по прибори по схеми на летището
 • Навигация по радионавигационни средства и FMS.
Процедурен модул за полети по прибори, който включва:

Стандартни процедури за отлитане, полет по маршрут, долитане и кацане по IFR С ИЗПОЛЗВАНЕ НА NDB, VOR/DME, ILS и FMS.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на проверката обучаемият следва да демонстрира уверено изпълнение на полет по IFR до международно летище и правилно водене на радиоразговори на английски език.

Квалификационната отметка IR(A) трябва да бъде подновявана с летателна проверка от 01:30 часа всяка година от проверяващ инструктор. В случай, че не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване от 03:30 часа и летателна проверка от 01:30часа.


Модул 4

CPL(A) – Програма за обучение на професионален пилот.

Програмата включва 16:20 часа летателна подготовка. Изпълнява се на самолет P2002JF/P92JS.

На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение.

По време на обучението си кандидатът придобива компетентност да експлоатира самолета в рамките на неговите характеристики, да изпълнява всички маневри гладко и точно, както се изисква от EASA , да е в състояние да взима решения и проявява съобразителност по време на полетите в съответствие с авиационните си познания и да контролира самолета през цялото време.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“.


Модул 5prof-mep-l small

MEP-L – Програма за обучение на пилоти за придобиване на квалификация за клас еднопилотен многомоторен самолет.

Програмата включва:

 • теоретично обучение за запознаване с типа самолет P2006T. На кандидата се предоставят AFM на самолета и други материали на електронен носител, провеждат се лекционни занятия в учебния кабинет на АТО Ратан и в самолета;
 • теоретично обучение в рамките на 07:00 часа за изучаване спецификата при изпълнение на полети на многомоторни самолети. На кандидата се предоставя програма за обучение и се провеждат лекции в учебния кабинет;
 • летателно обучение по програма от 06:30 часа. На кандидата се предоставят – програмата за летателно обучение с разработка на всяко упражнение.

По време на обучението си кандидатът усвоява пилотирането на двудвигателен самолет.

Квалификационната отметка MEP-L трябва да бъде подновявана с летателна проверка от 01:30 часа всяка година от проверяващ инструктор. В случай, че не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване от 03:30 часа и летателна проверка от 01:30 часа.


Модул 6

MEP-L/IR - Курс за летателно обучение на пилоти, притежаващи квалификационен клас IR(A)/SEP-L за присвояване на клас за полети по правилата за полети по прибори на многодвигателен самолет IR(A)/MEP-L.

Обучението включва летателна програма от 05:00 часа полети на многодвигателен самолет. При обучението си по този модул кандидатът придобива основни познания и умения за изпълнение на полети по IFR на многодвигателен самолет IR(A)/MEP-L.

След успешно завършване на летателната програма с кандидата се провежда летателен изпит в рамките на 02:00 часа пред проверяващ инструктор, определен от ГД „ГВА“. По време на проверката обучаемият следва да демонстрира уверено изпълнение на полет по IFR до международно летище.

Квалификационната отметка MEP-L/IR трябва да бъде подновявана с летателна проверка от 01:30 часа всяка година от проверяващ инструктор. В случай, че не бъде подновена в срок, кандидатът следва да премине програма за възстановяване от 03:30 часа и летателна проверка от 01:30 часа. 

След завършването на последният 6-ти Модул от обучението за професионален пилот, АТО „Ратан“ подготвя документи на обучаемия, които той следва де подаде в ГД „ГВА“ за получаване на лиценз CPL(A) с квалификационни отметки IR, MEP-L, MEP-L/IR. Към тези документи кандидатът трябва да приложи сертификат за степен на владеене на английски език /минимум Level 4/, издаден от одобрена организация.